• 31 20 566 5387
  • g.vanderlaan@amc.uva.nl

Contact Us

CHAIR

Dr. Sashikala Chandrasekar

Phone: + 91 9483266423

+ 91 80 25255300

Email: sashishekar@hotmail.com


SECRETARY

Dr. Stefan Mandic Rajcevic

Phone:

Email: stefan.mandicrajcevic@gmail.com